Ekonomi | AJANSHABER.NET

Elektrik borçlarına yapılandırma teklifi yanından yeniden zeytinliklerde madencilik izni: Bir AKP klasiği | AJANSHABER.NET

AKP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifine göre, BOTAŞ’ın borçları silinecek, zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılabilecek, elektrik borçları yapılandırılacak. Ayrıca limanlarda işletme süresini 49 yıla kadar uzatan düzenleme yeniden Meclise geldi.

AKP Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifini Meclise sundu.

Doğal Gaz Piyasası Kanununa eklenen geçici maddeye göre, BOTAŞ’ın, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları, Hazineden 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin mahsup suretiyle Ticaret Bakanlığınca terkin edilecek. BOTAŞ’ın Hazineden görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye, mahsup suretiyle terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Yasa teklifinin gerekçesinde BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

TEDAŞ borçları 5 taksitte ödenecek

Yasa teklifi ile TEDAŞ’a olan borçların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanıyor. TEDAŞ’a elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asıl alacak tutarı 2 bin TL’yi aşmayan alacaklar ile TC Kimlik numarası, vergi kimlik numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacakları tüm fer’ileriyle birlikte silinecek. Silinecek alacaklar için açılan dava ve icra takipleri sona erecek.

Bunun dışında kalan abonelerin vadesi 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının 2023 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a yazılı başvurulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksitinin 2023 Ekim ayı sonuna kadar ve bakiyesinin her yılın Ekim ayı sonuna kadar 5 eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilecek. Bu alacaklarla ilgili olarak 2027 Ekim ayı sonuna kadar kanunlara göre öngörülen zamanaşımı süresi işlemeyecek.

Zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılabilecek

Kanun teklifi ile Maden Kanuna geçici bir madde eklenerek zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine imkan sağlanıyor. Maddeye göre; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ülkenin elektrik ihtiyacını karışlamak için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda Bakanlık tarafından izin verilebilecek.

Limanlarda işletme süresi uzatılıyor

Yasa teklifi ile Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait 14, TCDD’ye ait 5 limanda işletme sürelerinin 49 yıla kadar uzatılması yeni bir düzenleme ile tekrar Meclise getirildi. İşletme süresinin ihalesiz olarak 49 yıllığına uzatılması Ağustos ayında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Ekonomim

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu