Gündem | AJANSHABER.NET

Gaziantep’te 41 STK dikkat çekmişti; “Suriye göçü” açıklaması: Yaşam çekilmez hale geldi

Gaziantep’te 41 sivil toplum kuruluşu (STK), Türkiye’ye gelen Suriyeli göç akınının tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çeken bir ortak açıklama yayımladı.

Kentte nüfus yapısındaki değişikliğin yanı sıra, sosyal ve iş hayatının da olumsuz yönde etkilendiği belirtilen açıklamada, “Gaziantep’te yaşam; yerli nüfus için gittikçe çekilmez hale gelmektedir” denildi. Türkiye’deki Suriyelilerin doğum oranına atıf yapılan açıklamada, “Önümüzdeki 20 yılın projeksiyonunu çıkardığımızda Gaziantep’in nüfusunun yüzde 50’sinin Suriyeli olacağı görülmektedir” uyarısı yapıldı.

STK’lar “Türkiye’nin acilen mevcut politikasından vazgeçip, halkın problemlerini çözecek ülkenin gerçekleri ve halkımızın yararlarını gözetecek, geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak politikalar üretmesi gerektiğini” vurguladı. Ayrıca, sığınmacılarla ilgili imzalanan uluslararası anlaşmaların da gözden geçirilmesi ve sığınmacıların geri  dönüşünü sağlayacak müzakerelere ivedilikle başlanması çağrısı yapıldı.

STK’ların analiz ve çözüm önerilerine yer verdiği açıklaması şöyle:

Gaziantep Kulübü Alleben toplantıları kapsamında, Mesleki Odalar ve Dernek Başkanları ile  yapılan “Şehrimizde değişen Nüfus Yapısı ve Etkileri” başlıklı toplantılarda Geçici Koruma Altındaki  Suriyeliler konusu detaylı olarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

Suriye’de baş gösteren iç karışıklıklardan sonra ilk gelişlerin başladığı Nisan 2011 tarihinden bu  yana hükümetimiz tarafından açık kapı politikasının uygulanması ile ülkemize düzensiz ve kontrolsüz  olarak gelen Suriyelilerin zaman içinde kadim şehrimizin eşsiz tarihi ve kültürel değerlerine, sosyal ve  iş hayatına olumsuz etkilerine tanık olmaktayız.

Suriyelilerle “Geçici Koruma Rejimi” kapsamında geçici sığınmacı olarak 13 yıldan beri birlikte  yaşamakta, yaşamsal her şeyi paylaşmaktayız. Bu insan olmanın gereği gönüllü ve isteyerek yaptığımız  bir davranıştır.

Geçici koruma rejimi; uluslararası standartlara uygun olarak ortaya konmuş bir düzenleme olup  ülkeye giriş yapan ani ve kalabalık mülteci hareketlerinde yapılması gerekenleri içermektedir.

Bu  kapsamda Suriyelilere sınırsız kalış ve kendi istekleri dışında zorla göndermemeyi, acil insani  ihtiyaçlarının karşılanması ile oluşturulan kamplarda barınma, iaşe, sağlık, güvenlik gibi temel  ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Kısa bir zamanda milyonlarca sığınmacının ülkemize gelmesi, bu konuda yasalarımızın ve  uluslararası benimsenmiş kuralların göz ardı edilerek, palyatif uygulamalarla bugüne gelinmiş olması,  baş edilemez sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur.

Geçici koruma statüsünde olmalarına rağmen çok sayıda uluslararası vakıf, dernek vb.  kuruluşlar sığınmacıların ülkemize entegre olmaları için çalışmalarına devam etmektedir;

 • Sığınmacıların istihdamı şartı ile işletmelere hibe, kredi ve makine destekleri verilmekte,
 • Dünya bankası kredileri bir kısmı Suriyelilerin istihdamı için kullanılması şartıyla verilmekte,
 •  Suriyeli STK’lar uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanmaya devam edilmektedir.
 • Yardım amacıyla şehrimize gelen çok sayıda yabancı kaynaklı kuruluşun yardım faaliyetleri  yanında, farklı bazı çalışmalar yaptıklarının da endişesini taşımaktayız.
 • Suriyeli öğrencilere üniversitelerimizde özel kontenjanlar açılmakta hem girişte hem de  öğrenim süresince kolaylıklar sağlanmaktadır.
 • Fakültelerimizden mezun olmuş Suriyeliler ise bambaşka bir sorun oluşturmaktadır. Hukuk  Fakültesini bitirip avukat olmuş, T.C. vatandaşı olmuş, Baroya kabul edilmiş, avukatlık ofisi açmış ama  Türkçe bilmeyen Suriyeli avukatlarımız mevcuttur. Türkçe bilmeden Türkiye’deki bir hukuk  fakültesinden mezun olunabilmesi oldukça düşündürücüdür.
 • Üniversitelerimizden mezun olan Suriyeliler Meslek Odalarımıza kayıt olarak mesleki faaliyette  bulunabilmektedirler.

Suriyeliler iş hayatında müteşebbis ve iş gücü olarak yer almaktadırlar;

 • 2023 yılı itibari ile Gaziantep’te ticaret ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren 5000’nin  üzerinde Suriyeli firma bulunmaktadır.
 • Bunun yanında kayıt dışı faaliyet gösteren çok sayıda işletme, küçük esnaf ve atölye vardır. Bu  gayri resmi firmalar vergi vermemekte, SGK primi ödememekte, diğer firmaların yaptırmak zorunda  olduğu ruhsat, iş güvenliği sağlığı vb. yükümlülüklerle ilgili masrafları olmamaktadır. Bu durum haksız  rekabete neden olmaktadır.
 • Geçici koruma altındaki çok sayıda Suriyeli ise kayıtlı ve çoğunlukla kayıtsız işgücü olarak iş  hayatına katılmaktadırlar.
 • Ülkemizde sosyal yardımlar amacına uygun olmayan yöntemlerle yapılmakta olduğundan, asıl  amaca hizmet etmediği gibi toplumu hazırcılığa, tembelliğe sevk etmektedir. 18,5 milyon insanımız  devlet yardımı almaktadır. Hükümetimizin sosyal bir devlet olma anlayışı ile yaptığı destekler, amacını  aşmış ve insanları çalışmaktan imtina eder hale getirmiştir.
 • Suriyeliler birçok iş kolunda daha uygun koşullarda istihdam edilmektedirler. Ekonomiye işgücü  bağlamında yaptıkları katkı önemli olmakla birlikte giderek yapısal sorunlara yol açacakları aşikardır.
 • Suriyelilerin yaygınlaştığı işlerde, bu defa da toplu hareket etme, kendi isteklerini dayatma durumları  ile karşılaşılmaktadır.
 • Elbette daha düşük ücret almaları Türk işgücünün kendisi açısından Suriyelileri sorun olarak  görmesine neden olurken geçici koruma altındaki Suriyelileri de yardıma bağımlı hale getirmektedir.
 • Gaziantep’teki Suriyelilerin yalnızca yüzde 10’u yardım almadan yaşamlarını devam ettirebilmektedir.  Geçici koruma altındaki Suriyelilerin kısa vadede daha yüksek gelire ulaşamayacakları ve  bağımlılıklarının devam edeceği ortadadır.
 • Kurallar kesin olarak konulmadığı sürece bu sistem böyle devam edecektir. Sığınmacı sayısının  yüksek olduğu ülkeler dünyada da çok fazladır. Bu ülkelerde kuralların, kanunların çok net ve istisnasız  uygulanıyor olması nedeniyle benzer sorunlar yaşanmamaktadır.

Suriyeliler kendi kültürlerinden ödün vermeden yaşamaktadırlar;

 • Gaziantep’te yaşam; yerli nüfus için gittikçe çekilmez hale gelmektedir,
 • Yolda, toplu ulaşım araçlarında, parkta, evde, işte çevreyle uyumlu olamamakta, kendi  kültürlerini, alışkanlıklarını olduğu gibi sürdürmekte ve biz Gazianteplilerin yaşam alanını  daraltmaktadırlar.
 • Türk öğrencilerimiz üniversiteye girerken yıllar süren yoğun bir hazırlık sonunda seviye tespit  sınavına girerek fakültelere yerleştirilirken, Suriyeli öğrenciler YÖS sınavı haricinde sınavsız bir şekilde  fakültelere girebilmektedir. Dolayısıyla üniversitelerimizde sürekli artan, haksız rekabet oluşturan  Suriyeli öğrenci potansiyeli ile karşı karşıyayız. Önceleri az sayıdaki yabancı öğrenci bir şekilde entegre olurdu. Kalabalık olduklarında buna ihtiyaç duymadıkları, kendi dillerini, kendi kültürlerini içimizde  yaşamaya devam ettikleri gözlenmektedir.
 • Gittikçe artan bir şekilde kültürel ve sosyal alışkanlıklarımız, kadim kültürümüz olumsuz şekilde  etkilenmektedir.

Milli servetimizden önemli bir pay almaktadırlar;

 • 09.01.2020 itibari ile sayıları 454.002 olarak ifade edilen ancak sayılarının çok daha fazla olduğu  bilinen Suriyelilerin il ve ilçelere dağılmış olduğu görülmektedir. Bu rakamın sadece 12.464’üne  Gaziantep’te ikamet izni verilmiştir. Bunların yüzde 83’ü kısa dönemli ikamet izni alırken, yüzde 12’si  çalışma iznine sahiptir. Dolayısıyla Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin yaklaşık yüzde 97’si geçici  koruma kapsamında ve yardıma bağımlı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır.
 • Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının bu denli yüksek olması, kamu harcamalarının da  artmasına yol açmıştır. Bilindiği gibi kamu mallarının tüketiminden hiç kimse dışlanamamaktadır. Bir  başka deyişle kamu harcamalarının bedeli tüm toplum tarafından ödenirken herhangi bir maliyete  katlanmayanlar da yapılan harcamalardan fayda elde edebilmektedir. Dolayısıyla Geçici koruma  altındaki Suriyeli bahsi geçtiğinde negatif tepki verenlerin, çoğu kez geri planda bu iktisadi gerekçeden  hareket ettiği görülmektedir.
 • Geçici koruma altındaki Suriyeliler Türk hastalara oranla kamu hastanelerini 8 kat daha fazla  kullanmaktadır. Saha çalışmasında karşılaşılan şikâyetlerden biri de Suriyelilerin yoğun olarak kamu  hastanelerini kullanması ve Türk hastaların özel hastaneleri kullanmak zorunda kalmalarıdır.
 • Gaziantep’te Suriyeli Sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti veren ve aile sağlığı merkezleri gibi  çalışan “göçmen sağlığı merkezi” adı altında 12 adet merkez vardır. Burada ağırlıklı Suriyeli hekim ve sağlık personeli çalışmaktadır.
 • Ayrıca Suriyeli sığınmacılar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sağlıkla ilgili yükümlü olduğu  muayene ücretini ve ilaç katılım payı ücretini ödemezken, bizim insanımız bu ücretleri ödemektedir.
 • Bu durumun da Suriyelilerin sağlık sistemini kullanım sıklığını ve maliyetini arttırdığı yönünde  endişemiz mevcuttur.
 • Gaziantep’te sağlık sistemine ayrılan bütçenin büyük bir kısmı Suriyelilere harcanmaktadır. Sağlık harcamalarının yanı sıra bir diğer harcamada eğitim harcamalarıdır.
 • Türkiye’de 1.726.044  kayıtlı Suriyeli çocuk bulunmaktadır. Yaş dağılımları ise şu şekildedir; 0-4 yaş arası 570.236 (%33), 5-9  yaş arası 495.023 (%28,7), 10- 14 yaş arası 384.995 (%22,3), 15-18 yaş arası 275.790(%16). Bahsi geçen  bu çocukların %67’ sine Türkiye’de eğitim hizmeti sunulmaktadır.
 • 2019 yılı itibariyle Gaziantep’te 127.970 Suriyeli çocuk okullarımızda eğitim almaktadır. Bunlar  için de ilave harcamalara gereksinim duyulmaktadır. Hatta Göç İdaresi verilerine göre 15 yaş altı  nüfusun 196 338 kişi olduğu düşünüldüğünde halen eğitim ihtiyacının yeterli ölçüde karşılanmadığı da  ortadadır.
 • Buna ek olarak Gaziantep’teki üniversitelerde ise 2 bin 180’i Gaziantep Üniversitesi’nde olmak  üzere toplam 2 bin  236 Suriyeli öğrenci eğitim almaktadır.
 • Tüm bu gelişmeleri yaşayan, ağırlaşan ekonomik koşullarda geçim sıkıntısı çeken halkımız  feveran etmektedir.

Suriyelilerin gelişi ve doğurduğu sonuçlar, ülkemizin her türlü bekasına yönelik, planlı bir  projenin parçası olduğu kaygılarımızı doğrulamaktadır;

 • Ülkemiz ve özellikle bölgemiz için en önemli sorun demografik değişimin gelecekte yaratacağı  kargaşa olacaktır. Bugün Türkiye’deki Suriyelilerin yarısı 0-18 yaş, 1 milyon 200 bini ise 19-39 yaş  arasındadır. Doğurganlık yaş grubundaki kadın sayısı 785 bin 561’dir.
 • Türkiye’de 2022 yılı verilerine göre doğurganlık hızı 1.62 olmuştur. Bu durum, doğurganlığın  nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.10’un altında kaldığını göstermektedir.
 • Suriye’de Suriyelilerin doğum oranı 2,7 iken Türkiye’deki Suriyelilerin doğum oranı 5,3  seviyesindedir. Önümüzdeki 20 yılın projeksiyonunu çıkardığımızda Gaziantep’in nüfusunun %50’sinin  Suriyeli olacağı görülmektedir. Demek ki, Türkiye’deki yaşam Suriyeliler için giderek daha kolay ve  sürdürülebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla ne kadar kişiyi ülkesine geri gönderirseniz gönderin, bu nüfus  artışıyla aynı sayılarla karşılaşmanız neredeyse kesindir. Bu durum ekonomik, sosyal ve siyasi yükün  hiç eksilmemesi ve demografik yapının bozulması anlamı taşıyacaktır.
 • Suriyeli sığınmacıların 1.300.000 ‘ini 15 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır ve yeterince eğitim  alamamaktadırlar. Bu çocuklar bir şiddetin içinden, bir savaşın içinden çıkıp geldiler. Bütün bu  eğitimsiz, dil bilmeyen, kendini tam olarak ifade edemeyen, psikolojileri bozuk çocuklar tüm suç ve  terör örgütlerinin potansiyel üyesi konumundadırlar. Bunun üzerinde çalışılması gerekmektedir.
 • Gün geçtikçe geçici koruma altındaki Suriyelilerin içinde bulundukları bu şartlar nedeniyle suça  karışmaları, asayiş sorunları oluşturmaları kaçınılmazdır.
 • Suriyeli sığınmacılarla birlikte şehrimizdeki nüfusun birden artması, kısıtlı su, enerji  kaynaklarında ve alt yapıda önümüzdeki dönemde sıkıntı yaşanmasına neden olacaktır.
 • Gittikçe daha da derinleşeceği tespit edilen bu durum, özellikle şehrimiz için birçok açıdan beka  sorunu olma potansiyeli taşımaktadır.

SONUÇ;

 • Günümüzde yoğun göç alan kentlerin büyük çoğunluğu farklı ırk, dil, din ve ekonomik gelire  sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu kentler uyum, çatışma ve dışlama üçgeninde, bir arada tutunma  ya da ayrışma mücadelesinin verildiği yerlere dönüşmüştür.
 • Gaziantep şehrimizi önemli kılan durum, şehrin yoğun bir sığınmacı kitlesine sahip olması ve  bunun çeşitli toplumsal riskler taşımasıdır.
 • Göçlerle etnik temelli yerleşim bölgelerinin ortaya çıkması ve bunların ekonomik açıdan  dezavantajlı bölgelere dönüşmesi ise çok daha risklidir. Bu alanlarda oluşan yeni dezavantajlı sosyal,  kültürel ve ekonomik ortam bir sonraki nesle aktarılmaktadır. Bu durum problemin kökleşmesine  neden olacaktır.
 • Suriyelilerin küçük bir kısmı dönmüş olabilir. Ancak yeni gelişlerin devam ettiği, hatta bu işin  borsasının kurulduğu, parayı verenin hala ülkemize gelebildiği yönünde ciddi iddialar vardır. Bu  iddiaların araştırılması ve doğruluk payı varsa gereğinin yapılması gerekmektedir.
 • Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de toplumsal olarak neden oldukları en derin etki ekonomik  olandır. Farklı biçimlerde ortaya çıkan bu etkiler, aslında toplumdaki diğer dinamikleri de  etkilemektedir. Suriyeli sığınmacılar nedeniyle, özellikle eğitim ve sağlık hizmetleri üzerindeki yük  fazlasıyla artmıştır.
 • Suriyeli sığınmacıların ekonomik açıdan doğurdukları etkilerin ilki, özellikle sığınmacıların  ağırlıklı yaşadığı kentlerde neden oldukları maliyet artışlarıdır. Bu artışların başında gıda, kira ve ev fiyatları gelmektedir. Şehrimizde ev ve kira fiyatları artışı, Suriyeliler nedeniyle ülke genelindeki enflasyon oranından daha yüksek çıkmaktadır. Suriyelilerin neden olduğu bir diğer önemli ekonomik  sorun ise iş imkânlarının azalmasıdır. Suriyeli sığınmacılara karşı en büyük tepki bu konuda olmaktadır.
 • Diğer taraftan, Suriye iç savaşı genel olarak Türk ekonomisi, özel olarak da sınır kentlerinin  ekonomisinde bir azalmaya neden olmuştur. Bu azalmadan en çok etkilenen şehirlerden birisi  Gaziantep’tir. Şehrimizin Suriye’ye ihracatı durma noktasına gelmiştir. Burada faaliyet gösteren bazı  Suriyeli firmalar ise şehrimizin firmalarına göre özellikle Arap ülkelerine daha rahat ihracat  yapabilmektedir.
 • Suriyelilere birçok konuda pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Bu durum geçici koruma  altındakilerin akrabalarını da buraya çağırmaya teşvik etmektedir.
 • Sonuç olarak Gaziantep şehrinde sığınmacılar dezavantajlı mahallelerde yoğunlaşmışlardır.  Dolayısıyla mevcut siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel problemlere sahip bu mahallelere yenilerinin  eklenme olasılığı yüksektir. Bu durumun önümüzdeki yıllarda toplumsal olaylara neden olması da  olasıdır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ;

 • Türkiye’nin acilen mevcut politikasından vazgeçip, halkın problemlerini çözecek ülkemizin  gerçekleri ve halkımızın yararlarını gözetecek, geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüşünü  sağlayacak politikalar üretmesi gerekmektedir.
 • Sığınmacılarla ilgili imzalanan uluslararası anlaşmalar gözden geçirilmeli ve sığınmacıların geri  dönüşünü sağlayacak müzakerelere ivedilikle başlanmalıdır.
 • Ülkemizde geçici koruma altındaki sığınmacılara destek olan uluslararası yardım kuruluşları,  ülkemizi terk etmeli, mevcut konumlarını Suriye’de yapılandırarak, sığınmacıların kendi topraklarında  yaşamalarını sağlayacak çalışmalar yapmalıdır,

Bu arada;

-Suriyelilere verilen destekler ölçülü ve kontrollü hale getirilmelidir,

-Suriyelilerin ülkemizde kalmasını özendirici şartlar kaldırılmalıdır,

-Kanunlarımız çerçevesinde Suriyeli küçük kızların evliliğine engel olunmalıdır,

-Yapılan desteklerle güvenli ve rahat bir yaşama kavuşan Suriyelilerin çok çocuk yaparak  nüfuslarının dengesiz bir şekilde artmasını önlemek için, maddi destekler şartlara bağlanmalıdır,

-Kayıtsız olarak çalışan Suriyeli işyerleri denetimlerle kayıt altına alınmalı ya da kapatılmalıdır,

-Kayıtsız çalışan Suriyeli işçilerin kayıt altına alınarak, Türk işçilerle aynı şartlara haiz olmaları  sağlanmalıdır,

-Suriyeli müteşebbislerin iş kurma aşamasında şehrimizdeki sektörlerin dinamikleri dikkate  alınarak ve şehrimizin ekonomik yapısını etkileyecek unsurlar da gözetilerek izne tabi tutulmalıdır,

-Suriyelilere ait iş yerleri kanunlarımız ve piyasa şartları çerçevesinde denetlenmeli ve disipline  edilmelidir.

-Sivil toplum kuruluşları olarak bu süreçte her türlü katkıya hazır olduğumuzu bildiririz. Hem  asırlardır komşu olduğumuz Suriyelilerin kendi vatanlarında huzurla yaşaması için, hem de atalarımızın  kanlarını dökerek, canlarını vererek bizlere teslim ettikleri cennet vatanımızı, her yönüyle korumak için  her türlü fedakarlığı yapacağımızın ve bu konuda gereken her mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini  isteriz.

Bilgilerinize saygılarımızla.

✏️METNİ İMZALAYAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

GAZİANTEP KULÜBÜ DERNEĞİ

GAZİANTEP ECZACI ODASI

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP – KİLİS DİŞ HEKİMLERİ ODASI

GAZİANTEP BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI

GAZİANTEP CEVRE MUHENDİSLERİ ODASI

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ

TÜRKİYE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNETİCİLERİ VAKFI

GAZİANTEP YARDIM VAKFI

GAZİANTEP LİSESİ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

GAZİANTEP TURİZM DERNEĞİ

GAZİANTEP İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ

GAZİANTEP VEREM SAVAŞ DERNEĞİ

GAZİANTEP KÜLTÜR TURİZM DERNEĞİ

EMPATİ SOSYAL SORUMLULUK VE EĞİTİM DERNEĞİ

GİRİŞİMCİ KADINLARI DESTEKLEKLEME DERNEĞİ

TÜRK ÜNİVERSİTE KADINLAR DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

GAZİANTEP LİSESİ MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP YESEMEK ROTARY KULÜBÜ

GAZİANTEP KAVAKLIK ROTARY KULÜBÜ

GAZİANTEP FOLKLOR KULÜBÜ

GAZİANTEP LİONS KULÜBÜ

BİRLEŞİK KAMU İŞ GAZİANTEP İL BAŞKANLIĞI

GÜNEYDOĞU SANAYİCİ İŞ İNSANLARI FEDERASYONU

EĞİTİM İŞ GAZİANTEP ŞUBE

GAZİANTEP BİRLEŞİK İŞ İNSANLARI DERNEGİ

GAZİANTEP KÜLTÜR VE YAŞAM DERNEĞİ

ULUSLARARASI SANAYİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI MEZUNLAR DERNEĞİ

ODTÜ MEZUNLARI GAZİANTEP DERNEĞİ

TOPLUM EĞİTİMİ DERNEĞİ

GAZİANTEP AİLE GELİŞİM VE EĞİTİM DERNEĞİ

KORUYUCU AİLE TANITMA DERNEĞİ

GENEL SAĞLIK İŞ GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ

GAZİANTEP OTO HURDA LASTİKÇİLER VE KAYNAKÇILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

GAZİANTEP ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu